พระพยอม

ขอขอบพระคุณ พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) หรือ พระพยอม วัดสวนแก้ว ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ สามล้อแชมป์ อเนกประสงค์ภายในวัดสวนแก้วครับ